Polityka prywatności ALUTECH

Witamy w aplikacji ALUTECH Smart!

ALUTECH System s.r.o (zwana dalej „my”, „nas”, „nasz”, „ALUTECH”) w sposób odpowiedzialny podchodzi do zachowania poufności danych Użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje nasze praktyki mające na celu zachowanie poufności danych osobowych, które przetwarzamy, gdy korzysta się z usług świadczonych przez ALUTECH.

Przed skorzystaniem z usług ALUTECH Użytkownik ma dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki i upewnić się, że rozumie wszystkie jej warunki. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką, należy skontaktować się z ALUTECH System s.r.o. Niedozwolone jest korzystanie z usług świadczonych przez ALUTECH przed zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Polityki. Jeżeli Użytkownik dokończy procedurę rejestracji w ALUTECH Smart lub w inny sposób skorzysta z usługi świadczonej przez ALUTECH, on potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje Politykę Prywatności ALUTECH, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w uzgodnionym zakresie i cele.

W przypadku braku zgody na cele i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika określone w niniejszej Polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z aplikacji ALUTECH Smart.

Terminy i definicje

Umowa – Umowa o świadczenie usług ALUTECH.

Dane osobowe – informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby, albo wyłącznie na podstawie tych informacji, albo na podstawie połączenia tych i innych dostępnych informacji.

Użytkownik – zarejestrowany i uprawniony użytkownik Aplikacji.

Aplikacja – oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych (telefon, smartfon, tablet itp.) umożliwiające zdalne sterowanie automatyką ALUTECH, innymi kompatybilnymi urządzeniami innych firm, a także kontrolowanie sytuacji w obiekcie za pomocą zainstalowanych czujników monitorujących i urządzeń sterujących, otrzymanie powiadomienia o zagrożeniach i reagowanie na nie w odpowiednim czasie, wybór gotowych scenariuszy pracy lub tworzenie własne, przeglądanie historii zdarzeń.

Urządzenie inteligentne – urządzenie elektroniczne, które może łączyć się z innymi urządzeniami i sieciami danych za pomocą metod dostępu bezprzewodowego.

"Konto" – personalizacja i identyfikacja Użytkownika poprzez podanie loginu i hasła.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy

Abyśmy mogli świadczyć na rzecz Użytkownika usługi i korzystać z Aplikacji, nie będziemy prosić Użytkownika o podanie danych osobowych. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podawania danych osobowych Użytkownika. Aplikacja realizuje swoje bezpośrednie funkcje poprzez identyfikację Użytkownika wyłącznie poprzez Konto. Zachęcamy Użytkownika do wykorzystywania zanonimizowanych informacji o sobie, np. pseudonimu, w trakcie interakcji z Aplikacją, w tym podczas tworzenia Konta.

Użytkownik samodzielnie decyduje o udostępnieniu ALUTECH swoich danych osobowych, gdy podanie danych osobowych nie jest wymagane regulaminem i funkcjonalnością Aplikacji, ponosząc odpowiedzialność za rozpowszechnianie swoich danych osobowych.

1. Informacje, które Użytkownik przekazuje nam dobrowolnie

 • Dane konta lub profilu. Kiedy Użytwkownik rejestruje się w celu założenia Konta, możemy zachować imię i nazwisko oraz wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i inne dane logowania. W trakcie interakcji Użytkownika z Aplikacją możemy dodatkowo otrzymać informacje z Konta Użytkownika, takie jak zdjęcie profilowe, kod kraju, preferowany język lub strefa czasowa.
 • Informacja zwrotna. Kiedy Użytkownik korzysta z funkcji przesyłania opinii i sugestii w Aplikacji, zbieramy dane, takie jak adres elektroniczny Użytkownika, numer telefonu komórkowego i treść wiadomości Użytkownika, aby móc szybko reagować na problemy i rozwiązywać problemy z urządzeniem.

2. Informacje, które zbieramy automatycznie

 • Informacje o urządzeniu inteligentnym. Kiedy Użytkownik korzysta z Aplikacji, automatycznie zbieramy informacje o urządzeniu niteligentnym, takie jak adres MAC urządzenia inteligentnego, adres IP, informacje o połączeniu bezprzewodowym, typ i wersja systemu operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomienia push, pliki systemowe. i informacje o sieci komórkowej.
 • Dane dotyczące użytkowania. Kiedy Użytwkownik korzysta z Aplikacji, automatycznie zbieramy dane dotyczące użytkowania dotyczące wizyt, kliknięć, pobrań, wysłanych i otrzymanych wiadomości oraz innych działań Użytkownika.
 • Dane dziennika systemowego. Podczas korzystania z Aplikacji dziennik systemowy i dziennik wyjątków mogą zostać pobrane z Twojego Urządzenia Inteligentnego.
 • Informacje lokalne. Kiedy korzystasz z Aplikacji, możemy zbierać w czasie rzeczywistym informacje o Twojej lokalizacji geograficznej.

3. Informacje związane z urządzeniami inteligentnymi

 • Podstawowe informacje o urządzeniach inteligentnych. Kiedy Użytkownik łączy swoje urządzenia inteligentne z Aplikacją, możemy zbierać podstawowe informacje o urządzeniach inteligentnych Użytkownika, takie jak nazwa urządzenia, identyfikator urządzenia, status online, czas aktywacji, wersja oprogramowania sprzętowego i informacje o aktualizacji.
 • Informacje przesyłane przez urządzenia inteligentne. W zależności od tego, które Urządzenia Inteligentne Użytkownik zdecyduje się połączyć z Aplikacją, możemy zbierać różne informacje przesyłane przez urządzenia inteligentne Użytkownika. Na przykład inteligentne kamery będą mogły zgłaszać wykonane przez nie zdjęcia lub filmy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Rejestracja i zarządzanie kontem Użytkownika służącym do interakcji z Aplikacją. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie zawartej z Użytkownikiem umowy zgodnie z regulaminem.
 • Prawidłowe działanie Aplikacji zgodnie z jej funkcjonalnością. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie zawartej z Użytkownikiem umowy zgodnie z regulaminem.
 • Działanie Usługi Wsparcia Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie zawartej z Użytkownikiem umowy zgodnie z regulaminem.
 • Komunikacja marketingowa. Dostarczanie Użytkownikowi żądanych informacji, wysyłanie Użytkownikowi biuletynów i komunikatów marketingowych, a także aktualizacji Aplikacji, usług lub ofert, które według ALUTECH będą dla Użytkownika interesujące. ALUTECH może wykorzystywać dane osobowe w celu zapraszania Użytkownika na wydarzenia, które ALUTECH uzna za interesujące dla Użytkownika, a także zapraszania Użytkownika do udziału w różnych programach (polecenia, programy lojalnościowe itp.) lub konkursach. Każda wiadomość, którą do Ciebie wysyłamy, będzie zawierać instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania dalszych wiadomości o podobnym charakterze. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika. Ponadto, jeśli wyrazisz zgodę na udział w naszych loteriach, konkursach lub innych promocjach, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu organizacji takich wydarzeń.
 • Analityka, ulepszenia i badania. ALUTECH wykorzystuje informacje mogące zawierać dane osobowe do celów badawczych i analitycznych. W tym celu ALUTECH może zaangażować osoby trzecie, które będą działać w imieniu ALUTECH. ALUTECH może udostępniać wyniki takich badań, w tym podmiotom trzecim, w formie anonimowej. ALUTECH wykorzystuje również dane, które mogą zawierać dane Osobowe, w celu oceny potrzeb Użytkownika i określenia wymaganego zakresu Aplikacji oraz udoskonalania Aplikacji, urządzeń inteligentnych i kampanii marketingowych. ALUTECH może zaprosić Użytkownika do udziału w ankietach, np. w celu badania rynku, w celu analizy możliwości poprawy komfortu korzystania z Aplikacji, a także funkcjonalności i jakości Aplikacji, Urządzeń Inteligentnych. Gdy Użytkownik zostanie zaproszony do wzięcia udziału w ankiecie lub badaniu rynku, prosimy o zapoznanie się z towarzyszącą informacją, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzanie danych osobowych będzie się różnić od postanowień niniejszej Polityki prywatności. Jeśli to zrobimy, każda wysyłana przez nas wiadomość będzie zawierała instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania dalszych wiadomości o podobnym charakterze. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
 • Bezpieczeństwo, wykrywanie i zapobieganie oszustwom. ALUTECH wykorzystuje informacje mogące zawierać dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom i innym nielegalnym lub nielegalnym działaniom podczas korzystania z Aplikacji. ALUTECH wykorzystuje te informacje również do badania i wykrywania oszustw. ALUTECH może wykorzystywać dane osobowe do celów oceny ryzyka i bezpieczeństwa, w tym do uwierzytelniania użytkowników. W tych celach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak organy ścigania (zgodnie z obowiązującym prawem) i konsultanci zewnętrzni. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest konieczność wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika, prawnie uzasadnionych interesów ALUTECH lub strony trzeciej.
 • Kwestie prawne i zgodności. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba wykorzystania przekazanych informacji, które mogą obejmować dane osobowe, do prowadzenia i rozwiązywania sporów prawnych, skarg i dochodzeń, a także w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, egzekwowania umów, a ponadto w celu odpowiadania na żądania od organów ścigania zgodnie z prawem.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest konieczność wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika, prawnie uzasadnionych interesów ALUTECH lub strony trzeciej, jeżeli jest to niezbędne, wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych (takich jak np. udzielenie odpowiedzi na żądania organów ścigania).

Jeżeli będzie to wymagane przez prawo, ALUTECH uzyska dodatkową zgodę Użytkownika przed przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub w innych celach. We wszystkich przypadkach, w których prawo nie wymaga uzyskania takiej konkretnej zgody, Użytkownik wyraża ją poprzez korzystanie z Aplikacji.

Komu przekazujemy dane osobowe?

ALUTECH udostępnia dane osobowe wyłącznie w formie, w jakiej została przekazana Użytkownikowi. ALUTECH nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych Użytkownika do użytku tymczasowego. ALUTECH udostępnia dane użytkowników, które mogą obejmować dane osobowe, podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo i w sposób określony poniżej. ALUTECH może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom:

 • nasi partnerzy handlowi, którzy bezpośrednio lub pośrednio udostępniają Użytkownikowi go urządzenia inteligentne i/lub sieci i systemy, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do Aplikacji;
 • naszym partnerom handlowym świadczącym usługi ALUTECH niezbędne do wsparcia i zapewnienia korzystania przez Użytkownika z inteligentnych urządzeń, Aplikacji, przechowywania danych, np.: dostarczanie infrastruktury, usługi informatyczne, inne podobne usługi;
 • nasi następcy w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, przeniesienia praw, przeniesienia całości lub części naszej działalności, aktywów lub udziałów lub innego zbycia któregokolwiek z powyższych (w tym w związku z upadłością lub podobnymi obrady). O zaistnieniu powyższych przypadków zostanie Użytkownik powiadomiony e-mailem i/lub poprzez umieszczenie widocznej informacji na ALUTECH Smart o zmianie struktury właścicielskiej i dostępnych Użytkownikowi możliwościach w związku z danymi osobowymi Użytkownika;
 • gdy uważamy, że jest to konieczne lub właściwe: a) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji; b) w celu wykonywania nakazów sądowych; c) w celu odpowiadania na wnioski władz publicznych, w tym władz publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania; f) w celu ochrony naszych praw, naszej prywatności, bezpieczeństwa, własności i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności innych użytkowników, w tym Użytkownika; g) aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych nam środków w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Stronom trzecim innym niż wymienione powyżej informacje przekazywane są wyłącznie za zgodą Użytkownika. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, ALUTECH najpierw poprosi Użytkownika o zgodę przed przekazaniem odpowiednich informacji.

ALUTECH ma prawo do publikacji danych w uogólnionej formie zanonimizowanej tj. w formie, która nie pozwala odbiorcy tych danych na identyfikację Użytkownika, na przykład na potrzeby analizy branżowej lub profilowania demograficznego.

Przesyłanie zebranych danych do innych krajów

ALUTECH ma prawo do transgranicznego przekazywania danych osobowych na terytorium państwa obcego w celach określonych w niniejszej Polityce. Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów, w których przepisy dotyczące ochrony danych nie są tak kompleksowe jak w Unii Europejskiej. Jeśli będzie to wymagane przez prawo europejskie, ALUTECH będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którzy mogą zapewnić niezbędny poziom ochrony danych. W takich sytuacjach, jeśli zajdzie taka potrzeba, ALUTECH zawrze odpowiednie umowy zapewniające ochronę danych użytkowników zgodnie ze standardami europejskimi.

Prawa Użytkownika w związku z go danymi osobowymi

Szanujemy prawa Użytkownika w odniesieniu do go danych osobowych, w tym prawo do ich kontroli. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych Użytkownika, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem Aplikacji, przechodząc do: Profil - Często zadawane pytania i opinie – Opinia

Rozpatrzenie tych żądań następuje w terminie 30 dni. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wysłać do nas wiadomość e-mail, należy aby on wyraźnie wskazał w swoim żądaniu, jakie informacje chciałby zmienić, czy chce, aby go dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, lub w inny sposób dać nam znać, jakie ograniczenia Użytkownik chciałby nałożyć na temat korzystania przez nas z go danych osobowych. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa możemy poprosić Użytkownika o zweryfikowanie go tożsamości przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań w związku z prośbą Użytkownika.

Użytkownik ma prawo:

 • nie udostępniać ALUTECH swoich danych osobowych, gdy podanie danych osobowych nie jest wymagane regulaminem i funkcjonalnością Aplikacji;
 • uzyskać dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Użytkownika, a także samodzielnej zmiany danych Użytkownika, jeśli jest to możliwe zgodnie z funkcjonalnością Aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację przekazanych nam danych osobowych. ALUTECH nie weryfikuje prawidłowości podanych przez Użytkownika danych;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą szczególne podstawy (dane nie są już potrzebne do celów, dla których je pozyskano, Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem itp.);
 • ograniczyć przetwarzanie (tymczasowe lub stałe) swoich danych osobowych (części lub całości) na specjalnych warunkach (dane są nieprawidłowe; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych itp.);
 • wymagać od nas dostarczenia Użytkownikowi standardowej, ustrukturyzowanej i nadającej się do odczytu maszynowego kopii go danych osobowych i/lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekazania tych informacji innemu usługodawcy;
 • wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych Użytkownika lub sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, jeśli opiera się ono na zgodzie Użytkownika lub naszych uzasadnionych interesach.

Uwaga: ALUTECH nie zbiera danych osobowych od ani na temat dzieci bez zgody ich rodziców lub opiekunów.

Jeżeli dane osobowe dziecka zostały przekazane bez zgody rodzica lub opiekuna, ALUTECH podejmie niezbędne działania wymienione poniżej:

 • jak najszybciej usunąć te dane osobowe ze swoich plików;
 • jeśli usunięcie nie jest możliwe, upewnij się, że te dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane w żadnym celu ani ujawniane osobom trzecim.

Rodzice lub opiekunowie, którzy mają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych ich dzieci, powinni skontaktować się z nami, korzystając z adresu e-mail podanego w niniejszej Polityce.

Bezpieczeństwo

ALUTECH zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkownika i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

ALUTECH stosuje odpowiednie systemy i procedury korporacyjne w celu ochrony i zachowania przekazanych nam danych osobowych. Posiadamy również procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne dotyczące korzystania z danych osobowych i uzyskiwania do nich dostępu na naszych serwerach i urządzeniach. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy ALUTECH, którzy potrzebują ich w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych i z zachowaniem zasad odpowiedzialności osobistej.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne i wystarczające, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, możemy udostępnić mu Aplikację, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w celu rozstrzygnięcia sporu z ewentualnymi stronami oraz w innych celach, które pozwalają nam na prowadzenie działalność komercyjną, w tym wykrywanie i zapobieganie oszustwom lub innym nielegalnym działaniom. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji wynosi dwa lata. Jeżeli ustawodawstwo kraju miejsca przechowywania i/lub przetwarzania danych osobowych ustanawia inny okres przechowywania danych osobowych, przechowujemy takie dane przez okres określony przez prawo.

Jeśli masz powody sądzić, że interakcje Użytkownika z nami nie są już bezpieczne (na przykład, jeśli uważasz, że bezpieczeństwo dowolnego zarejestrowanego u nas konta jest zagrożone), Użytkownik może natychmiast powiadomić nas o problemie, wysyłając wiadomość na adres : należy wprowadzić adres e-mail działu ochrony prywatności.

Dokonywanie zmian w polityce prywatności

ALUTECH ma prawo w każdej chwili aktualizować postanowienia niniejszej Polityki Prywatności w celu uwzględnienia zmian w naszych praktykach informacyjnych. O wszelkich istotnych zmianach ALUTECH poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego w koncie Użytkownika lub poprzez powiadomienie w Aplikacji, zanim zmiany te zaczną obowiązywać. Dalsze korzystanie z Aplikacji będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu przez Użytkownika zgody na warunki zaktualizowanej Polityki Prywatności i uzyskaniu zgody na jej warunki.

Pliki cookies

Aplikacja korzysta z plików cookies. Jest to niezbędne do jego normalnej pracy i analizy ruchu. Adres IP Użytkownika i informacje o kliencie użytkownika, a także wskaźniki wydajności i bezpieczeństwa są przez nas przetwarzane w celu zapewnienia jakości usług, analizowania statystyk użytkowania oraz wykrywania i naprawiania naruszeń. Dokonując procedury rejestracji w ALUTECH Smart lub korzystając w jakikolwiek inny sposób z usługi świadczonej przez ALUTECH Użytkownik wyraża zgodę na to, abyśmy mogli pobierać pliki cookies na terminal mobilny lub inne urządzenie Użytkownika. Użytkownik ma jednak możliwość zarządzania plikami cookies. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookies może mieć wpływ na interfejs Użytkownika i niektóre elementy Aplikacji mogą stać się niedostępne.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania można przesyłać korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 • ALUTECH System s.r.o
 • Adres pocztowy: Úherce 165. CZ-330 23, Úherce, Česká republika. phone/ fax: + 420 374 6340 01
 • Adres elektroniczny: smart_support@alutech-mc.com